Registrácia služby
Registrácia služby

„BEZPLATNÝ SERVIS +3 ROKY"

PHILCO ponúka Bezplatný servis v dĺžke 3 rokov nad rámec poskytnutej záručnej zákonnej lehoty za akosť, pretože dlhodobo dbáme na kvalitu všetkých produktov v našom sortimente.

 Podmienky pre bezplatný servis - PHILCO +3 roky záruka

Spoločnosť FAST PLUS, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35712783 (ďalej len "spoločnosť FAST PLUS"), poskytuje spotrebiteľom nad rámec zákonnej dvojročnej záruky predĺženú Philco ZÁRUKU, a to v dĺžke ďalších troch rokov (36 mesiacov) od skončenia zákonnej záruky. Predĺžená Philco ZÁRUKA je poskytovaná za nasledovných podmienok:

 • 1)    Predĺžená Philco ZÁRUKA sa vzťahuje iba na výrobky značky Philco dovážané a distribuované spoločnosťou FAST PLUS, ktoré boli zakúpené po 1.4.2014 a je poskytovaná iba spotrebiteľom - fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľskými subjektmi v zmysle platných právnych predpisov.

  2)    Predĺžená Philco ZÁRUKA sa vzťahuje iba na voľne stojace a vstavané domáce spotrebiče z produktových kategóriách PRANIE, SUŠENIE, CHLADENIE, UMÝVANIE a VARENIE vrátane voľne stojacich mikrovlnných rúr. Bezplatný servis nie je poskytovaný a nemožno ho registrovať pre ostatné malé domáce spotrebiče.

  3)    Pre vznik nároku na predĺženú Philco ZÁRUKU je potrebné, aby sa spotrebiteľ do 14 dní odo dňa nákupu výrobku zaregistroval na adrese www.PHILCO.sk. Na základe tejto registrácie bude spotrebiteľovi spoločnosťou FAST PLUS vystavený certifikát, ktorý bude spotrebiteľa oprávňovať k uplatneniu práv z predĺženej Philco ZÁRUKE.

  4)    V prípade, že nahlásená porucha na výrobku nebude uznaná za oprávnenú, teda ak za chybu nebude FAST PLUS zodpovedať, môže byť po predchádzajúcej dohode so spotrebiteľom chyba odstránená za poplatok.

  5)    Práva a povinnosti spoločnosti FAST PLUS a spotrebiteľov pri predĺženej Philco ZÁRUKE sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zákonnú záruku, s nasledujúcimi výnimkami:
  plynutie predĺženej Philco ZÁRUKY začína prvým dňom nasledujúcim po skončení zákonnej dvojročnej záruky a končí uplynutím 3 rokov (36 mesiacov) od tohto dňa, uplatnením reklamácie nedochádza ku strate nároku na predĺženú Philco ZÁRUKU,
  - pri reklamácii v rámci predĺženej Philco ZÁRUKY je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o zakúpení výrobku a certifikát vydaný spoločnosťou FAST PLUS,
  - nároky z predĺženej Philco ZÁRUKY je nutné uplatňovať priamo u gestora servisnej siete Philco pre daný kraj, určeného spoločnosťou FAST PLUS, ktorých zoznam je uvedený na www.philco.sk,
  - v rámci predĺženej Philco ZÁRUKY bude oprávnená reklamácia chýb spoločnosťou FAST PLUS riešená vždy iba opravou alebo výmenou súčiastky alebo celého výrobku, spotrebiteľ nemá z dôvodu chyby výrobku právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a to bez ohľadu na počet chýb alebo počet predchádzajúcich opráv,
  - v prípade oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, bude spoločnosťou FAST PLUS chybný výrobok vymenený za nový výrobok porovnateľných alebo lepších technických parametrov z aktuálneho sortimentu značky Philco,

  - v prípade výmeny chybného komponentu alebo celého výrobku za výrobok nový neposkytuje spoločnosť FAST PLUS novú záruku, ale beží pôvodná predĺžená Philco ZÁRUKA,
  - reklamácia chýb v rámci predĺženej Philco ZÁRUKY bude vybavená v lehote najneskôr do ... 30 dní .

  predĺžená Philco ZÁRUKA je neprenosná a neprevoditeľná.

  6)    Philco ZÁRUKA sa nevzťahuje na chyby spôsobené vonkajšími príčinami (napr. dopravnou nehodou, nárazom alebo iným mechanickým alebo tepelným vplyvom, bleskom, búrkou, výkyvmi elektrického prúdu, vniknutím tekutiny), použitím, inštaláciou alebo zapojením výrobku v rozpore s platnými právnymi a technickými predpismi, pokynu výrobcu alebo návodom na použitie, ďalej spôsobené takým použitím, ktoré je nezlučiteľné so zachovaním prístroja, použitím k inému ako domácemu účelu, použitím nevhodného príslušenstva, doplnku alebo materiálu. Ďalej sa predĺžená Philco ZÁRUKA nevzťahuje na stratu dát, na spotrebný materiál bežného opotrebenia, atď.

  7)  Spoločnosť FAST PLUS si vyhradzuje právo na zmenu podmienok predĺženej Philco ZÁRUKY s účinnosťou od zverejnenia zmeny. Pre odstránenie prípadných nejasností platí, že na výrobok sa vzťahujú podmienky predĺženej Philco ZÁRUKY účinné v čase registrácie spotrebiteľa.

Registrácia služby

„BEZPLATNÝ SERVIS +3 ROKY“